Siehe Details auf eBay

Norddeutsche Knappschaft Halle Bescheinigung Abkehrschein August Volkmer 1923

EUR 1,00 0 Gebote Unsold, EUR 5,50 Versand, 14 Tage Rücknahmen, eBay-Käuferschutz: Geld zurück, falls mal etwas schiefgeht!

Verkäufer: niesobia1964 (1.096) 100%, Artikelstandort: Lódz, Versand nach: Worldwide, Artikelnummer: 192037342166 ATTENTION, S'IL VOUS PLAÎT !!! Tout le courrier a réalisé qu'une fois par mois. Tous les envois que par courrier recommandé avec numéro de suivi. ATTENTION PLEASE !!! All mail realized only once a month. All shipping only registered mail with tracking number. BITTE BEACHTEN !!! Alle Postsendungen erkannte ich nur einmal im Monat. Alle Versand nur Einschreiben mit Sendungsnummer / Tracking-Nummer . !MUY IMPORTANTE! Recuerde. De acuerdo con la descripción del envío subasta realizar sólo una vez al mes. PROSZĘ PAMIĘTEĆ !!! Wszystkie przesyłki realizujemy tylko raz w miesiącu. Przesyłki tylko listem poleconym z numerem umożliwiającym śledzenie przesyłki. Remember! Before your bidding! Check that you know, understand and accept my terms of sale and shipping. Remember! When buying items on various eBay sites - automatically order separate invoice and a separate shipment.Remember! That at other sites pay in other currencies.Remember! Check the cost for each additional item. Very important !!! Remember. According to the description of auction consignment realize only once a month.Remember! My best deals always at website eBay.pl Rappelez-vous! Avant votre appel d'offres! Assurez-vous que vous savez, comprenez et acceptez mes conditions de vente et de livraison. Note Lors de l'achat des articles dans divers sites eBay! - commander automatiquement une facture séparée et un envoi séparé. Rappelez-vous! Ailleurs payés dans d'autres devises. Rappelez-vous! Coût pour chaque article supplémentaire. Très important! Rappelez-vous! Selon la description de la vente aux enchères de voiture effectuée qu'une fois par mois. Rappelez-vous! Mes Meilleures offres à condition que votre site eBay.pl. Denken Sie daran! Vor Ihr Bieten! Überprüfen Sie, ob Sie wissen, verstehen und akzeptieren, meine Verkaufs-und Versandkosten.Denken Sie daran! Beim Kauf von Artikeln zu verschiedenen eBay-Websites - automatisch eine gesonderte Rechnung bestellen und eine separate Sendung.Denken Sie daran! Auf anderen Websites, die Sie zahlen in anderen Währungen.Denken Sie daran! Kosten für jeden weiteren Artikel. Sehr wichtig! Denken Sie daran. Nach der Beschreibung der Auktion Sendung realisieren nur einmal im Monat.Denken Sie daran! Meine besten Angebote immer auf Website eBay.pl Pamiętaj! Zanim zalicytujesz! Sprawdź czy znasz, rozumiesz i akceptujesz nasze warunki sprzedaży i wysyłki. Pamiętaj! Kupując przedmioty na różnych witrynach eBay - to automatycznie zamawiasz osobne faktury i osobne przesyłki.Pamiętaj! Na innych witrynach płacisz w innych walutach. Pamiętaj! Sprawdź koszty za każdy dodatkowy przedmiot. Bardzo ważne! Pamiętaj. Zgodnie z opisem aukcji przesyłki realizujemy tylko jeden raz w miesiącu. Nasze najlepsze oferty zawsze w witrynie eBay.pl - Przesyłki krajowe za zakupy dokonane na zagranicznych witrynach eBay w cenach i walutach obowiązujących na tych witrynach !!! Niczego nie sprzedajemy poza eBay !!! !Recuerde! Antes de su hacer una oferta! Compruebe que sabe, entiende y acepta mis condiciones de venta y envío. !Recuerde! En la compra de artículos en varios sitios de eBay - ordenar automáticamente una factura independiente y un envío separado. !Recuerde! En otros sitios se paga en otras monedas. !Muy importante! Recuerde. De acuerdo con la descripción del envío subasta realizar sólo una vez al mes. !Recuerde! Mis mejores ofertas Siempre a su sitio web eBay.pl. ~~~~~~ - Norddeutsche Knappschaft Halle (Saale) - Reichsknappschaft - Norddeutsche Knappschaft Halle Bescheinigung Abkehrschein August Volkmer 1923 ~~~~~~ - Conditionner comment sur les photos. Condition how on pictures - Zustand Bitte schauen Sie auf Bilder - Condicionar la forma en imágenes. Stan jak na skanach / na zdjęciach. Tout cela est très désolé pour les erreurs de langue dans la liste. Désolé pour la procédure compliquée par correspondance. Je sera toujours nécessaire pour les commentaires, corrections et ajustements linguistiques nécessaires. - All very sorry for language errors in the listing. Sorry for the complicated procedure by mail order. I will always be required for comments, corrections and adjustments necessary language. - Alle sehr leid für die Fehler Sprache in die Auktion zu beschreiben. Entschuldigen Sie die komplizierte Prozedur per Post bestellen. Ich werde immer für Kommentare, Korrekturen und Anpassungen, die Sprache erforderlich. - Todo muy mal por los errores de lenguaje en el listado. Lo siento por el procedimiento complicado por correo. Yo siempre será necesario para los comentarios, correcciones y ajustes de idioma. Będę zawsze zobowiązany za wszelkie uwagi dotyczone błędów językowych, stylistycznych, logicznych lub błędnych informaci na temat dotyczący opisu aukcji wystawianego przedmiotu. Kliknij, aby zobaczyć duże zdjęcia TuFotki.pl We would like to inform all that we are married people with disabilities. In the settings of our listings indicate the longest time as the thirty-day shipping. This does not mean that we always send the package after one month. Our neighbors and our children help us. Real terms once a week - sometimes every two weeks - send all letters and packages. We thank you in advance for your understanding and patience. Nous disons tous que sont les personnes mariées handicapées. Dans la configuration de nos listes indiquent la plus longue de trente de temps pour effectuer le transfert. cela ne signifie pas & nbsp; toujours envoyer notre forfait après un mois. Nos voisins et nos enfants nous aident. & Nbsp; De façon réaliste, une fois par semaine - parfois toutes les deux semaines - navire toutes les lettres et colis. Merci d'avance pour votre compréhension et votre patience. Wir möchten euch alle mitteilen, dass wir verheiratet Menschen mit Behinderungen sind. In den Einstellungen unserer Angebote zeigen, die längste Zeit als 30-Tage-Versand. Dies bedeutet nicht, dass wir immer senden Postsendungen am Ende des Monats. Unsere Nachbarn und unsere Kinder uns helfen. Tatsächlich einmal pro Woche - manchmal alle zwei Wochen - wir senden alle Briefe und Pakete. Vielen Dank im Voraus für Ihr Verständnis und Geduld. Chcemy wszystkich poinformować, że jesteśmy małżeństwem osób niepełnosprawnych. W ustawieniach naszych aukcji wskazujemy najdłuższy trzydziestodniowy czas na realizację przesyłki. Nie oznacza to, że nasze przesyłki wysyłamy zawsze po upływie miesiąca. Nasi sąsiedzi i nasze dzieci pomagają nam. Realnie raz w tygodniu - czasami co dwa tygodnie - Wysyłamy wszystkie listy i paczki. Z góry dziękujemy za wyrozumiałość i cierpliwość. Todos decimos que son personas casadas con discapacidad. En la configuración de nuestros listados indican el tiempo más largo de treinta para llevar a cabo el traslado. esto no significa que nuestro paquete enviará siempre después de un mes. Nuestros vecinos y nuestros hijos nos ayudan. Siendo realistas, una vez a la semana - a veces cada dos semanas - Enviamos todas las cartas y paquetes. Gracias de antemano por su comprensión y paciencia. VOTRE ATTENTION S'IL VOUS PLAÎT !!! Tout le courrier a réalisé qu'une fois par mois. Tous les navires enregistrés mail avec numéro de suivi. Tous les acheteurs aiment à présenter des excuses - et d'avertir. En raison des frais élevés de la commission du coût de la distribution du courrier, la commission de paiement Paypal, pour le coût de la conversion, la propagation de toutes les monnaies au zloty polonais, les différences étranges des cours des devises entre eBay et Paypal, et aussi à cause de le prix élevé poste et d'expédition des marques je me suis arrangé prix unitaire pour un article acheté de l'article sur eBay.pl 22,50PLN, eBay.com 6 US $, eBay.ca 9 CA $ eBay.uk 4,50 GBP £, eBay.sg 9 S$, eBay.ch CHF 6, eBay.de, eBay.es, eBay.fr 5,50 €- en même temps, je vous annonce qui ne demande pas de frais supplémentaires pour les articles achetés autre de mes auctions.Also je vous informe que lorsque vous achetez un article avec l'option de la livraison gratuite pour plus d'articles ne peuvent pas réclamer des frais supplémentaires. Je suggère après votre achat demandent toujours sur le coût total de l'envoi. ATTENTION PLEASE !!! All mail realized only once a month. All shipping only registered mail with tracking number. All buyers like to apologize - and warn. Due to the high commission fees from the cost of postal delivery, commission for Payment Pay Pal, for the cost of conversion, Spread of all currencies to the Polish zloty, the strange differences in currency prices between eBay and Pay Pal, and also because of the high price Mailing & Shipping registered I arranged unit price for an item purchased item on eBay.pl 22,50PLN, eBay.com 6 US $, eBay.ca 9 CA $ eBay.uk 4,50 GBP £, eBay.sg 9 S$, eBay.ch CHF 6, eBay.de, eBay.es, eBay.fr 5,50 € - at the same time I announce that do not demand any additional fees for items bought another of my auctions.Also I inform you that when you purchase an item with the option of free shipping for more items can not charge any additional fees. I suggest after your purchase always ask about the total cost of the shipment. BITTE BEACHTEN !!! Alle Postsendungen erkannte ich nur einmal im Monat. Alle Versand nur Einschreiben mit Sendungsnummer / Tracking-Nummer. Alle Käufer mich entschuldigen - und warnen. Aufgrund der hohen Provisionen von den Kosten für die Postzustellung, Provision für Zahlungs Pay Pal, für die Kosten der Umwandlung aller Währungen Ausbreitung auf dem polnischen Zloty, Spread (Wirtschaft) die seltsamen Unterschiede in Währungspreise zwischen eBay und Pay Pal, und auch wegen der hohen Preise für Postsendungen Verweise I angeordnet Stückpreis für ein Element Kaufsache auf eBay.pl 22,50PLN, eBay.com 6 US $, eBay.ca 9 CA $ eBay.uk 4,50 GBP £, eBay.sg 9 S$, eBay.ch CHF 6, eBay.de, eBay.es, eBay.fr 5,50 € - zur gleichen Zeit bekannt geben, dass keine zusätzlichen Gebühren verlangen für Artikel gekauft anderen meiner Auktionen. Informieren Sie auch, dass, wenn Sie ein Objekt mit der Option der freien Schifffahrt für mehr Einzelteile kaufen, können keine zusätzlichen Gebühren. Ich schlage vor, nach dem Kauf immer fragen, über die Gesamtkosten der Sendung. PROSZĘ PAMIĘTEĆ !!! Wszystkie przesyłki realizujemy tylko jeden raz w miesiącu. Przesyłki tylko listem poleconym z numerem umożliwiającym śledzenie przesyłki. Wszystkich kupujących serdecznie przepraszamy - i uprzedzamy. Z powodu wysokich opłat prowizyjnych, od kosztów przesyłki pocztowej, prowizji za Płatność Pay Pal, za koszty przewalutowania, Spread z wszystkich walut do polskiej złotówki, dziwne różnice cen walut pomiędzy eBay a Pay Pal, a także z powodu wysokiej ceny Przesyłek pocztowych poleconych ustaliliśmy jednostkową cenę za przesyłkę zakupionego przedmiotu na eBay.pl 22,50PLN, eBay.com 6 US $, eBay.ca 9 CA $ eBay.uk 4,50 GBP £, eBay.sg 9 S$, eBay.ch CHF 6, eBay.de, eBay.es, eBay.fr 5,50 € - - Jednocześnie informujemy, że nie wymagamy żadnych opłat dodatkowych za kolejne kupione przedmioty na naszych aukcjach. Informujemy też, że przy zakupie przedmiotu z opcją darmowej przesyłki za kolejne przedmioty też nie pobieramy żadnych dodatkowych opłat. Proponujemy po dokonaniu zakupu zawsze zapytać o całkowity koszt przesyłki. Dla przesyłek krajowych koszt przesyłek poleconych ustaliliśmy na wysokość dla przedmiotów zakupionych w witrynie eBay.pl 7,50PLN, w witrynach eBay.com 6 US $, eBay.ca 9 CA $ eBay.uk 4,50 GBP £, eBay.sg 9 S$, eBay.ch CHF 6, eBay.de, eBay.es, eBay.fr 5,50 € czyli taki sam jak do wszystkich innych krajów. - Z tego powodu BARDZO proszę o przemyślane decyzje zakupowe. Polecam koniecznie oglądanie moich aukcji w witrynie eBay.pl. !MUY IMPORTANTE! Recuerde. De acuerdo con la descripción del envío subasta realizar sólo una vez al mes. Todos los compradores como para pedir disculpas - y advertir. Debido a las altas tarifas de la comisión del coste de entrega postal, comisión por Pal Pago Pago, por el costo de la conversión, SPREAD / la propagación de todas las monedas para el zloty polaco, las diferencias extrañas en precios de las divisas entre eBay y PayPal, y también por el alto precio de los envíos postales referidos Arreglé precio unitario para un artículo comprado elemento en eBay.pl 22,50PLN, eBay.com 6 US $, eBay.ca 9 CA $ eBay.uk 4,50 GBP £, eBay.sg 9 S$, eBay.ch CHF 6, eBay.de, eBay.es, eBay.fr 5,50 € - - al mismo tiempo anuncian que no exigen ningún cargo adicional para los artículos comprados otra de mis subastas. También les informo que cuando se compra un artículo con la opción de envío libre para más artículos no pueden cobrar cargos adicionales. Sugiero después de su compra siempre preguntar por el costo total del envío. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Check out my other items! Be sure to add me to your favorites list! Consultez mes autres objets ! N’oubliez pas de m’ajouter à vos favoris ! Zobacz moje inne przedmioty! Pamiętaj, aby dodać mnie do swojej listy ulubionych! ¡Mira mis otros artículos! ¡No olvides incluirme en tu lista de favoritos! Sehen Sie sich auch meine anderen Artikel an! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ich tolerieren PayPal. Ich ziehe es definitiv Banküberweisungen. Die Daten für die Banküberweisung: Piotr Mirowski - IBAN: PL28114020040000330239459053 - SWIFT BIC: BREXPLPWMBK Alle Sendungen sende ich nur per Einschreiben / Priorität. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Am 22.10.16 hat der Verkäufer die folgenden Angaben hinzugefügt: Condition: Zustand wie auf Bilder / Condition how on pictures Tout cela est très désolé pour les erreurs de langue dans la liste. Désolé pour la procédure compliquée par correspondance. Je sera toujours nécessaire pour les commentaires, corrections et ajustements linguistiques nécessaires. All very sorry for language errors in the listing. Sorry for the complicated procedure by mail order. I will always be required for comments, corrections and adjustments necessary language. - Alle sehr leid für die Fehler Sprache in die Auktion zu beschreiben. Entschuldigen Sie die komplizierte Prozedur per Post bestellen. Ich werde immer für Kommentare, Korrekturen und Anpassungen, die Sprache erforderlich. - Todo muy mal por los errores de lenguaje en el listado. Lo siento por el procedimiento complicado por correo. Yo siempre será necesario para los comentarios, correcciones y ajustes de idioma. Będę zawsze zobowiązany za wszelkie uwagi dotyczące błędów językowych i logicznych dotyczących opisu aukcji, Marke: Norddeutsche Knappschaft Halle (Saale)

PicClick Insights PicClick Exklusiv

  •  Popularität - N/A Blicke, N/A Beobachtend, 0 Verkauft, 1 Verfügbar.
  •  Preis -
  •  Verkäufer - Über 1.096 artikel verkauft. 0% negativ bewertungen. Großer Verkäufer mit sehr gutem positivem Rückgespräch und über 50 Bewertungen.

Die Leute Mochten Auch